Sony Xperia E4g - Поставки на фотоапаратот

background image

Поставки на фотоапаратот

Прилагодување на поставките на фотоапаратот

1

Активирајте ја камерата.

2

За да се прикажат сите поставки, допрете .

3

Одберете ја поставката што сакате да ја прилагодите, потоа уредете ја по желба.

Преглед на поставките за фотоапаратот

Резолуција

Пред да фотографирате, одберете помеѓу неколку резолуции и размери на фотографии.
Фотографијата со повисока резолуција бара повеќе меморија.

5MP
2560×1920(4:3)
Резолуција од 5 мегапиксели со размер 4:3. Прикладно за фотографии што сакате да ги прикажете на екрани без широк
приказ или да ги печатите во висока резолуција.

3MP
2560×1440(16:9)
Резолуција од 3 мегапиксели со размер 16:9. Прикладно за фотографии што сакате да ги прикажете на широк екран.

2MP
1920×1088(16:9)
Резолуција од 2 мегапиксели со размер 16:9. Прикладно за фотографии што сакате да ги прикажете на широк екран.

2MP
1600×1200(4:3)
Резолуција од 2 мегапиксели со размер 4:3. Прикладно за фотографии што сакате да ги прикажете на екрани без широк
приказ или да ги печатите во висока резолуција.

ВГА
640×480(4:3)
Формат VGA со размер 4:3.

Оваа поставка е достапна само во режимот на снимање Рачно.

Автоматски тајмер

Со автоматскиот тајмер можете да фотографирате без да го држите уредот. Користете ја оваа
функција за да правите авто-портрети или групни фотографии каде сите може да бидат на
фотографијата. Можете исто така да го користите автоматскиот тајмер за да избегнете тресење на
камерата кога правите фотографии.

Вклучено (10 секунди)
Поставете одложување од 10 секунди од моментот кога ќе го допрете екранот на камерата па до моментот на
фотографирање.

Вклучено (2 секунди)
Поставете одложување од 2 секунди од моментот кога ќе го допрете екранот на камерата па до моментот на
фотографирање.

Исклучено
Фотографијата се прави веднаш штом ќе го допрете екранот на камерата.

Smile Shutter™

Пред да фотографирате, употребете ја функцијата Smile Shutter™ за да одредите на каков вид
насмевка реагира камерата.

Режим на фокусирање

Функцијата на фокусирање контролира кој дел од фотографијата треба да биде остар. Кога е
вклучен континуираниот автоматски фокус, камерата продолжува да го прилагодува фокусот, па
така областа во обоената рамка на фокусот останува остра.

Поединечен автом. фокус

82

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Камерата автоматски се фокусира на одбраниот предмет. Вклучен е континуираниот автоматски фокус. Допрете го и
држете го екранот на камерата сѐ додека жолтата рамка на фокусот не стане сина, што означува дека фокусирањето е
поставено. Фотографијата се прави кога ќе го ослободите прстот.

Препознавање на лице
Камерата автоматски открива до пет човечки лица означени со рамки на екранот. Камерата автоматски се фокусира на
најблиското лице. Можете и да одберете кое лице да се фокусира со негово допирање на екранот. Кога ќе го допрете
екранот на камерата, сината рамка покажува кое лице е одбрано и е во фокусот. Препознавањето на лице не може да се
користи за сите типови на сцени. Вклучен е континуираниот автоматски фокус.

Фокус при допир
Допрете одредена област на екранот од камерата за да ја поставите областа на фокусот. Исклучен е континуираниот
автоматски фокус. Допрете го и држете го екранот на камерата сѐ додека жолтата рамка на фокусот не стане сина, што
означува дека фокусирањето е поставено. Фотографијата се прави кога ќе го ослободите прстот.

Следење на објект
Доколку изберете предмет со допирање во пронаоѓачот на изглед, камерата ќе го следи за вас.

Оваа поставка е достапна само во режимот на снимање Рачно.

HDR

Користете ја поставката HDR (High-Dynamic Range) за фотографирање при силно заднинско
светло или во услови на остар контраст. HDR компензира за загубата на детали и произведува
слика којашто добро ги претставува и темните и светлите подрачја.

Оваа поставка е достапна само во режимот на снимање Рачно.

ISO

Можете да го намалите замаглувањето на сликата предизвикано од темни услови на осветлување
или движечки предмети со зголемување на ISO-чувствителноста.

Автоматски
Автоматски се поставува ISO-чувствителноста.

100
Ја поставува ISO-чувствителноста на 100.

200
Ја поставува ISO-чувствителноста на 200.

400
Ја поставува ISO-чувствителноста на 400.

800
Ја поставува ISO-чувствителноста на 800.

1600
Ја поставува ISO-чувствителноста на 1600.

Оваа поставка е достапна само во режимот на сликање Рачно.

Премерување

Оваа функција автоматски одредува добро балансирана експозиција преку мерење на количината
на светлина што паѓа на сликата која сакате да ја направите.

Центар
Ја прилагодува експозицијата кон центарот на сликата.

Просечно
Ја пресметува експозицијата според количината на светлина што паѓа на целата слика.

Точка
Ја приспособува експозицијата во многу мал дел од сликате што сакате да ја направите.

Оваа поставка е достапна само во режимот на снимање Рачно.

83

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Стабилизатор на слика

При фотографирање, може да биде тешко да го држите уредот мирно. Стабилизаторот помага
преку компензирање за малите движења на раката.

Оваа поставка е достапна само во режимот на снимање Рачно.

Краток приказ

Може да изберете да прикажувате фотографии или видеа веднаш после снимањето.

Неограничено
Краткиот приказ на фотографијата или видеото се појавува после снимањето.

5

секунди

Краткиот приказ на фотографијата или видеото се појавува после снимањето и трае 5 секунди.

3

секунди

Краткиот приказ на фотографијата или видеото се појавува после снимањето и трае 3 секунди.

Уреди
Фотографијата или видеото се отвора за уредување после снимањето.

Исклучено
Фотографијата или видеото се зачувува после снимањето и не се појавува краток приказ.

Регистрирање на лице

Може да регистрирате лица со апликацијата Камера за пронаоѓачот на изглед автоматски да се
фокусира на тие лица кога ќе се појават во пронаоѓачот на изглед.

Блиц

Користете блиц за да фотографирате кога осветлувањето е слабо или кога постои заднинско
осветлување. Следните опции се достапни при допир на иконата блиц на екранот на камерата:

Автоматски
Камерата автоматски одредува дали осветлувањето бара користење на блиц.

Вклучен блиц
Користете ја оваа поставка кога позадината е посветла од предметот. Ова ги отстранува несаканите темни сенки.

Нам. на ефек. црвени очи
Ја намалува црвената боја на очите при фотографирање.

Исклучено
Блицот е исклучен. Понекогаш квалитетот на фотографијата може да биде подобар без блиц, дури и ако
осветлувањето е слабо. Правењето добра фотографија без да се користи блицот бара мирна рака. Користете
автотајмер за да избегнете замаглени фотографии.

Светилка
При сликањето се вклучува светилка.

Одбирање сцена

Користете ја функцијата за одбирање сцени за брзо поставување на камерата за вообичаени
ситуации користејќи претходно програмирани сцени. Камерата нуди одредени поставки за
приспособување на одбраната сцена, што обезбедува најдобра можна фотографија.

Исклучено
Функцијата за одбирање сцени е исклучена и може рачно да фотографирате.

Фотографирање луѓе
Фотографирајте лица со помош на ефектот за подобрена убавина.

Фотографирање предмети
Користете ја за снимање фотографии наспроти мека позадина.

Намал. замаглув. при движ.
Користете ја за намалување на тресењето на камерата при снимање малку темни сцени.

Пејзаж

84

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Користете ја за фотографии на пејзажи. Камерата се фокусира на далечни објекти.

HDR-

поправање светло во задн.

Користете ја за подобрување на деталите кај слики со висок контраст. Вграденото поправање на светлото во
заднина ја анализира сликата и автоматски ја прилагодува за да се постигне совршено осветлена слика.

Ноќен портрет
Користете ја за ноќни портрети или портрети во слабо осветлени средини. Поради долгото време на експозиција,
камерата мора да се држи мирно или да се постави на стабилна површина.

Ноќна сцена
Користете ја при ноќно фотографирање или во слабо осветлени средини. Поради долгото време на експозиција,
камерата мора да се држи мирно или да се постави на стабилна површина.

Ноќно снимање со рака
Користете ја за рачно фотографирање при слабо светло со намалени пречки и замаглување.

Висока чувствителност
Користете ја за фотографирање без блиц во услови со слабо светло. Го намалува замаглувањето.

Храна
Користете ја за снимање храна во светли бои.

Милениче
Користете ја за фотографирање миленици. Го намалува замаглувањето и црвените очи.

Плажа
Користете ја за фотографирање сцени покрај море или езеро.

Снег
Користете ја во светли средини за да избегнете премногу осветлени фотографии.

Забава
Користете ја за фотографии во затворен простор со слабо осветлување. Оваа сцена користи осветлување од
заднината на затворен простор или од свеќа. Поради долгото време на експозиција, камерата мора да се држи
мирно или да се постави на стабилна површина.

Спортови
Користете ја за фотографии на предмети кои брзо се движат. Краткото време на експозиција го минимизира
замаглувањето при движење.

Документ
Користете ја за фотографии на текст или цртежи. Фотографијата добива зголемен, поостар контраст.

Огномет
Користете ја за фотографирање раскошни огномети.

Оваа поставка е достапна само во режимот на снимање Рачно.