Sony Xperia E4g - Препознавање на лице

background image

Препознавање на лице

Можете да користите препознавање на лице за да доведете лице во фокус кое е надвор од
центарот. Камерата автоматски препознава најмногу пет лица, обележани со бели рамки. Обоена
рамка покажува чие лице е одбрано за фокус. Фокусот е поставен на лицето најблизу до камерата.
Можете исто така да допрете една од рамките за да одберете кое лице треба да биде во фокусот.

Вклучување препознавање на лице

1

Активирајте ја камерата.

2

Допрете , па одберете .

3

Допрете , потоа допрете .

4

Допрете Режим на фокус > Препознавање на лице.

Фотографирање користејќи препознавање на лице

1

Кога е отворена камерата и вклучено е Препознавање на лице, насочете ја камерата
кон субјектот. До пет лица може да бидат воочени и секое воочено лице е врамено.

2

Допрете ја рамката што сакате да ја одберете за фокусирање. Не допирајте ако сакате
камерата автоматски да го одбере фокусот.

3

Обоена рамка покажува чие лице е во фокусот. Допрете го екранот за да фотографирате.