Sony Xperia E4g - Додавање и уредување контакти

background image

Додавање и уредување контакти

Додавање контакт

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете .

3

Доколку контактите ви се синхронизирани со една или повеќе сметки и првпат додавате
контакт, мора да ја изберете сметката на којашто сакате да го додадете контактот. Или пак,
допрете Phone contact доколку сакате да го користите и зачувате контактот на својот
уред.

4

Внесете ги ли одберете ги информациите за контактот.

5

Кога ќе завршите, допрете Готово.

Откако ќе одберете сметка за синхронизација во чекор 3, таа сметка ќе се понуди како
стандардна при следното додавање контакт. Кога ќе зачувате контакт во одредена
сметка, таа сметка ќе се покаже како стандардна за зачувување контакти при следното
додавање. Доколку сте зачувале контакт во одредена сметка и сакате да го промените,
треба да креирате нов контакт и да одберете друга сметка за зачувување.

Ако го додадете знакот плус и кодот на земјата пред телефонскиот број на контактот, не
мора да го уредувате бројот повторно за повикување од други земји.

Уредување контакти

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете го контактот што сакате да го уредувате, па допрете .

3

Уредете ги саканите информации.

4

Кога ќе завршите, допрете Готово.

Некои услуги за синхронизација не дозволуваат уредување на деталите за контактот.

Поврзување слика со контакт

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете го контактот што сакате да го уредувате, па допрете .

3

Допрете

и одберете начин за додавање слика на контактот.

4

По додавањето на сликата, допрете Готово.

Може да додадете и слика на контакт директно од апликацијата Албум. доколку сакате
да додадете слика што е зачувана во сметка на интернет, мора прво да ја преземете
сликата.

Персонализирање на тонот на ѕвонење за контактот

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете го контактот што сакате да го уредувате, па допрете .

3

Допрете > Постави тон на ѕвонење.

4

Одберете опција од листата или допрете за да одберете музичка датотека од уредот, а
потоа допрете Готово.

5

Допрете Готово.

Бришење контакти

1

Од својот Почетен екран, допрете , а потоа допрете .

2

Допрете го и држете го контактот што сакате да го избришете.

3

За бришење на сите контакти, допрете ја стрелката за надолу за да го отворите паѓачкото
мени, па одберете Обележи ги сите.

4

Допрете , потоа допрете Избриши.

55

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Уредување информации за контакт за самите себе

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа допрете го .

2

Допрете го Лично јас, па допрете го .

3

Внесете ги новите информации или направете ги саканите промени.

4

Кога сте готови, допрете го Готово.

Креирање нив контакт од текстуална порака

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа пронајдете и допрете .

2

Допрете > Зачувај.

3

Одберете од постојните контакти или допрете Креирај нов контакт.

4

Уредете ги информациите за контактот и допрете Готово.