Sony Xperia E4g - Омилени и групи

background image

Омилени и групи

Контактите коишто ќе ги обележите како омилени се појавуваат под картичката за омилени во
апликацијата Контакти, заедно со најчесто повикуваните контакти или „главните контакти“. На тој
начин побрзо ќе пристапите до овие контакти. За побрз пристап до група контакти, преку
апликацијата Контакти можете да ги назначите контактите и во групи.

Обележување или отстранување ознака од контакт како омилен

1

Од Почетен екран, допрете , потоа допрете .

2

Допрете го контактот што сакате да го додадете или отстраните од вашите омилени.

3

Допрете .

Прегледување на омилените контакти и на главните контакти

1

Од својот Почетен екран, допрете на , а потоа допрете .

2

Допрете .

57

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Назначување контакт во група

1

Во апликацијата Контакти, допрете и држете го контактот што сакате да го доделите во
група.

2

Допрете , а потоа допрете ја лентата директно под Групи.

3

Обележете ги полињата за избирање за групите во коишто сакате да го додадете
контактот.

4

Допрете Готовo.