Sony Xperia E4g - Правење резервна копија на контактите

background image

Правење резервна копија на контактите

Може да направите резервна копија на контактите на мемориската картичка. Видете
Пренесување контакти на страница 53 за повеќе информации за враќањето контакти на
уредот.

58

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Извезување на сите контакти во мемориската картичка

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа допрете .

2

Притиснете , потоа допрете Извези контакти > SD-картичка.

3

Допрете ОК.

59

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.