Sony Xperia E4g - Пребарување и прикажување контакти

background image

Пребарување и прикажување контакти

1

Картички за контакти, повикување, омилени и групи

2

Уредување и прегледување на медицинските информации и контактите за итни случаи

3

Приказ на детали за контактите

4

Скок до контактите што почнуваат со избраната буква

5

Пристап до опциите за комуникација со контактот

6

Пребарување контакти

7

Додавање контакт

8

Приказ на повеќе опции

Пребарување контакт

1

Од својот Почетен екран, допрете на , а потоа допрете .

2

Допрете и внесете телефонски број, име или друга информација во полето Пребарај
контакти
. Списокот со резултати се филтрира со внесување на секој знак.

54

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

За да изберете кои контакти да се прикажуваат во апликацијата Контакти

1

На вашиот Почетен екран допрете , а потоа допрете .

2

Притиснете , а потоа допрете Филтер.

3

Во листата што ќе се појави, обележете ги или избришете ги обележувањата од саканите
опции. Ако сте ги синхронизирале контактите со сметка за синхронизација, таа сметка се
појавува во листата. За да погледнете уште повеќе опции на листата, допрете ја сметката.