Sony Xperia E4g - Визуелизатор

background image

Визуелизатор

Визуелизаторот додава визуелни ефекти на песните додека ги репродуцирате. Ефектите за секоја
песна се засноваат на карактеристиките на музиката. На пример, тие се менуваат како резултат на
промените во нивото на јачината на музиката, ритамот и фреквенцијата. Може и да ја промените
темата на заднината.

Вклучување на визуелизаторот

1

Во апликацијата Walkman®, допрете .

2

Допрете Визуелизатор.

Допрете го екранот за да се префрлите на цел екран.

Промена на темата на позадината

1

Во апликацијата Walkman®, допрете .

2

Допрете Визуелизатор.

3

Допрете го > Тема и одберете тема.

71

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.