Sony Xperia E4g - Листи со песни

background image

Листи со песни

На почетниот екран на Walkman® може да креирате сопствени листи со песни од музиката
зачувана во уредот.

Креирање свои листи со песни

1

Од почетниот екран на Walkman®, допрете го и држете го името на албумот или песната
што сакате да ја додадете во листата со песни.

2

Во менито што ќе се отвори, допрете Додај во... > Креирај нова плејлиста.

3

Внесете име за листата со песни и допрете ОК.

Може и да допрете на албум артот, а потоа допрете за да креирате нова листа со
песни.

Репродуцирање на своите листи со песни

1

Отворете го менито на почетниот екран на Walkman®, па допрете Листа со песни.

2

Во Листа со песни, одберете ја листата со песни којашто сакате да ја отворите.

3

Доколку сакате да ги репродуцирате сите песни, допрете Измеш. пушт. на сите.

Додавање песни во листа со песни

1

Од почетниот екран на Walkman®, пребарувајте до песната или албумот што сакате да ги
додадете во листата со песни.

2

Допрете и држете го насловот на песната или на албумот, потоа допрете Додај во....

3

Допрете го името на листата со песни во која сакате да го додадете албумот или песната .
Албумот или песната се додадени во листата со песни.

70

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Отстранување песна од листа со песни

1

Во листа на лесни, допрете го и држете го насловот на песната што сакате да ја
избришете.

2

Допрете Избриши од лист. со песни.

Можеби не ќе можете да избришете песна што е зачувана на мемориската картичка или
во внатрешната меморија од уредот.

Бришење листа со песни

1

Отворете го менито на почетниот екран на Walkman®, па допрете Листа со песни.

2

Допрете ја и држете ја листата со песни што сакате да ја избришете.

3

Допрете Избриши.

4

Допрете повторно Избриши за да потврдите.

Не може да ги бришете паметните листи со песни.