Sony Xperia E4g - Мени на почетниот екран на Walkman®

background image

Мени на почетниот екран на Walkman®

Менито на почетниот екран на Walkman® ви дава преглед на сите песни на уредот. Оттука може
да управувате со албумите и листите со песни и да ја организирате музиката по расположение и
темпо со користење на SensMe™ channels.

Отворање на менито на почетниот екран за Walkman®

1

Од Почетен екран, допрете ја опцијата , па најдете и допрете ја опцијата .

2

Влечете го левиот агол на екранот во десно.

69

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Враќање на почетниот екран на Walkman®

Кога менито на почетниот екран на Walkman® е отворено, допрете Почетна страница.

Кога менито на почетниот екран на Walkman® е отворено, допрете на екранот десно од
менито.

Ажурирање на музиката со најновите информации

1

Од почетниот екран на Walkman®, допрете .

2

Допрете Преземи инфор. за музиката > Вклучи. Уредот пребарува на интернет и
ги презема најновите достапни информации за албум артот и за песните во вашата музика.

Апликацијата SensMe™ channels се активира кога преземате музички информации.

Вклучување на апликацијата SensMe™ channels

Од почетниот екран на Walkman®, допрете , потоа допрете Преземи инфор. за
музиката
> Вклучи.

Оваа апликација бара конекција на мобилна или Wi-Fi® мрежа.

Уредување музички информации

1

Од апликацијата Walkman®, допрете .

2

Допрете Уредув. муз. информ..

3

Внесете ги новите информации или направете ги саканите промени.

4

Кога ќе завршите, допрете Зачувај.

Бришење песна

1

Од менито на почетниот екран на Walkman®, пребарајте ја песната што сакате да ја
избришете.

2

Допрете и држете го насловот на песната, па допрете Избриши од листата што ќе се
појави.

3

Допрете повторно Избриши за да потврдите.