Sony Xperia E4g - Подобрување на звукот

background image

Подобрување на звукот

Подобрување на звукот со еквилајзер

1

Кога апликацијата Walkman® е отворена, допрете .

2

Допрете Поставки > Подобрувања на звукот.

3

Ако сакате рачно да го прилагодите звукот, влечете ги копчињата за фреквентниот опсег
нагоре или надолу. За автоматско прилагодување на звукот, допрете

и одберете стил.

Вклучување на функцијата опкружувачки звук

1

Кога апликацијата Walkman® е отворена, допрете .

2

Допрете Поставки > Подобрувања на звукот > Поставки > Опкружувачки
звук (VPT)
.

3

Одберете поставка, потоа допрете ОК за да потврдите.