Sony Xperia E4g - Слушање музика

background image

Слушање музика

Користете ја апликацијата Walkman® за слушање на омилената музика и аудио книги.

1

Отворете го менито на почетниот екран на Walkman®

2

Пребарувајте ги песните зачувани во уредот

3

Прикажете ја тековната низа на репродукција

4

Албум арт (ако е достапно)

5

Допрете за да одите до претходната песна во низата за репродукција
Допрете и задржете премотување назад во тековната песна

6

Пуштете или паузирајте песна

7

Допрете за да одите до наредната песна во низата за репродукција
Допрете и задржете брзо премотување напред во тековната песна

8

Пуштајте ги песните од тековната низа за репродукција измешано

9

Повторувајте ги сите песни од тековната низа за репродукција

10

Индикатор за прогрес – влечете или допрете за да премотувате напред или назад

11

Вкупно траење на тековната песна

12

Поминато време на тековната песна

68

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Почетен екран на Walkman®

1

Влечете го левиот раб на екранот надесно за да го отворите менито на почетниот екран на Walkman®

2

Лизгајте нагоре или надолу за приказ на содржината

3

Репродуцирајте песна со користење на апликацијата Walkman®

4

Вратете се на екранот на музички плеер на Walkman®

Репродуцирање песна со користење на апликацијата Walkman®

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете .

2

Влечете го левиот агол на екранот во десно.

3

Одберете музичка категорија.

4

Допрете на песната за да се репродуцира.

Можеби нема да може да репродуцирате објекти заштитени со авторски права.
Потврдете дека ги имате потребните права за материјалот што го споделувате.

Наоѓање информации за песните преку интернет

Додека песната се репродуцира во апликацијата Walkman®, допрете Албум арт и потоа
допрете го копчето Бесконечно

.

Копчето Бесконечно

ви дава пристап до повеќе интернет-извори во врска со песната,

на пример видеа на YouTube™, текстови од песни и информации за изведувачите на
Wikipedia.

За да се прилагоди јачината на звукот на аудио

Притиснете го копчето за јачина на звук.

Минимизирање на апликацијата Walkman®

Кога се репродуцира песна, допрете за да појдете на Почетен екран. Апликацијата
Walkman® продолжува да се репродуцира во заднина.

Отворање на апликацијата Walkman® додека репродуцира во заднината

1

Додека свири некоја песна во позадината, допрете ја опцијата

за да го отворите

неодамна користениот прозорец на апликациите.

2

Допрете ја апликацијата Walkman®.