Sony Xperia E4g - Заштита на SIM-картичката

background image

Заштита на SIM-картичката

Секоја SIM-картичка во уредот може да се заклучи и отклучи со PIN (Personal Identity Number -
личен број за идентификација). Кога SIM-картичката е заклучена, претплатата поврзана со неа е
заштитена од злоупотреба и при секое вклучување на уредот, треба да го внесете PIN бројот.
Ако внесете неточен PIN повеќе пати од максимално дозволениот број на обиди, вашата SIM-
картичка ќе се блокира. Тогаш треба да го внесете вашиот PUK (Personal Unblocking Key - лична
шифра за отклучување) и потоа нов PIN. PIN и PUK броевите ви ги дава мрежниот оператор.

Поставување заклучување на SIM картичка

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Безбедност > Пост. заклуч. на SIM-картичка.

3

Обележете го полето за избирање Заклучи SIM-картич..

4

Внесете PIN на SIM-картичката и допрете OK. Заклучувањето на SIM-картичката сега е
активно и од вас ќе биде побарано да го внесете ова заклучување при секое рестартирање
на уредот.

Отстранување заклучување на SIM картичка

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Безбедност > Пост. заклуч. на SIM-картичка.

3

Отстранете ја ознаката од полето за избор Заклучи SIM-картич..

4

Внесете PIN на SIM-картичката и допрете OK.

За да се промени PIN на SIM-картичката

1

Од Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Безбедност > Пост. заклуч. на SIM-картичка.

3

Допрете Промени PIN на SIM.

4

Внесете PIN од старата SIM-картичка и потчукнете OK.

5

Внесете PIN од новата SIM-картичка и потчукнете OK.

6

Повторно внесете го новиот PIN на SIM-картичката и допрете OK.

36

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Отклучување блокирана SIM-картичка со помош на PUK кодот

1

Внесете го PUK кодот и допрете

.

2

Внесете нов PIN код и допрете

.

3

Повторно внесете го новиот PIN код и допрете

.

Доколку премногу пати внесете неточен PUK код, треба да контактирате со мрежниот
оператор за да земете нова SIM-картичка.