Sony Xperia E4g - Звук, тон на ѕвонење и јачина на звук

background image

Звук, тон на ѕвонење и јачина на звук

Можете да ја прилагодувате јачината на тонот на ѕвонење за дојдовните повици и известувањата
како и на репродукцијата на музика и видео. Може исто така да го поставите уредот во нечуен
режим за да не ѕвони додека сте на состанок.

Прилагодување на нивоата за јачина на звукот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Звук > Јачини на звуци.

3

Повлечете ги лизгачите за јачина на звук до саканите местоположби.

Може и да го притиснете копчето за јачина на звук нагоре или надолу за да ги
прилагодите тонот на ѕвонење и нивоата на јачина на звукот на медиумската
репродукција, дури и кога екранот е заклучен.

Поставување на уредот во режим за вибрирање

Притиснете го копчето за јачина на звукот додека не се појави на лентата за статус.

Поставување на уредот во режим за нечујно

1

Притиснете го копчето за јачина на звукот додека уредот не завибрира и ќе се појави на
лентата за статус.

2

Повторно притиснете го надолу копчето за јачина на звук. се појавува во лентата за
статус.

Притиснете го нагоре копчето за јачина на звук за излез од режимот за нечујно.

Поставување на уредот во режим на вибрирање и ѕвонење

1

Од Почетен екран, допрете го .

2

Пронајдете и допрете го Поставки > Звук.

3

Обележете го изборното поле Вибрирај при ѕвонење.

35

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

За да наместите тон на ѕвонење

1

Од вашиот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Звук > Тон на ѕвон. на телеф..

3

Изберете опција од листата или допрете за да одберете музичка датотека зачувана во
вашиот уред.

4

За потврда, допрете ја опцијата Готово.

Одбирање звук за известување

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Звук > Звук за известување.

3

Одберете некоја опција од листата или допрете ја опцијата и одберете музичка датотека
сочувана на уредот.

4

За да потврдите, допрете Готово.

Некои апликации имаат сопствени посебни звуци за известување, што може да ги
одберете од поставките на апликацијата.

Вклучување тонови при допир

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Звук.

3

Обележете ги полињата за избирање Тонови при допир. на тастат. и Звуци при
допир
.