Sony Xperia E4g - Поставки за јазик

background image

Поставки за јазик

Може да го изберете стандардниот јазик за својот уред и да го измените повторно подоцна. Може
исто така да го изменувате јазикот за пишување за внесување на текст. Видете во
Персонализирање на тастатурата на Xperia на страницата 45 .

39

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Промена на јазикот

1

Од Почетен екран, допрете го .

2

Најдете и допрете го Поставки > Јазик и внесување > Јазик.

3

Одберете опција.

4

Допрете го OK.

Ако одберете погрешен јазик и не можете да ги прочитате текстовите во менито,
пронајдете ја и допрете ја иконата . Потоа одберете го текстот покрај

и одберете го

првиот запис во следното мени. Тогаш може да го одберете саканиот јазикот.