Sony Xperia E4g - Поставки на екранот

background image

Поставки на екранот

Прилагодување на осветлувањето на екранот

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете ги опциите Поставки > Екран > Светлина.

3

Доколку е означено, отстранете ја ознаката Прилагоди на светлосните услови од
изборното поле.

4

Влечете го лизгачот за да ја прилагодите светлината.

Намалувањето на нивото на осветлување ги подобрува перформансите на батеријата.

Поставување на екранот за вибрирање на допир

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки> Звук.

3

Обележете го полето за избор Вибрирај при допир. Екранот сега вибрира кога ќе
допрете некои копчиња за одбирање и одредени апликации.

Прилагодување на времето на мирување пред да се исклучи екранот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Екран > Исклучи.

3

Одберете опција.

Да го исклучите екранот брзо, кратко притиснете го копчето за вклучување .

Паметна контрола на светлото во заднина

Паметната контрола на светлото во заднина го одржува вклучен екранот сѐ додека го држите
уредот.Штом го оставите уредот, екранот се исклучува според поставките за мирување.

Вклучување на функцијата за паметна контрола на светлото во заднина

1

Од почетниот екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете го Поставки > Екран > Паметно задн. осветлув..

3

Влечете го лизгачот Паметно задн. осветлув. надесно.