Sony Xperia E4g - Пристапување до поставки

background image

Пристапување до поставки

Видете ги и изменете ги поставките на својот уред од менито Поставки. До менито Поставки се
пристапува од екранот со апликации и од панелот Брзи поставки.

Отворање на менито за поставки на уредот од екранот со апликации

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Допрете Поставки.

Прикажување информации за уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот.

Отворање на паното со брзи поставки

Повлечете ја лентата за статус надолу со два прста.

Одбирање на поставките за прикажување на паното со брзи поставки

1

Повлечете ја лентата за статус надолу со два прста, а потоа допрете Уреди.

2

Во лентата на дното од екранот, допрете ја и држете ја иконата за брзи поставки што
сакате да ја додадете, потоа влечете и пуштете ја во горниот дел од екранот.

Преуредување на паното со брзи поставки

1

Повлечете ја лентата за статус надолу со два прста, а потоа допрете Уреди.

2

Допрете ја и држете ја иконата, па влечете ја кон саканото место.

3

Допрете Готово.