Sony Xperia E4g - Daydream

background image

Daydream

Daydream е интерактивно штедење на екранот што автоматски прикажува бои, фотографии или
слајд шоу додека уредот е во подлогата за полнење и екранот е во мирување.

Активирање штедење на екранот Daydream

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Екран > Фантазирање.

3

Повлечете го надесно лизгачот до Фантазирање.

Одбирање содржина за штедење на екранот Daydream

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Екран > Фантазирање.

3

Повлечете го надесно лизгачот до Фантазирање.

4

Одберете што сакате да се прикаже кога е активно штедењето на екранот.

37

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Поставување кога се вклучува штедење на екранот Daydream

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Екран > Фантазирање.

3

Повлечете го надесно лизгачот до Фантазирање.

4

За веднаш да активирате штедење на екранот Daydream, допрете Вклучи сега

5

За да поставите опции за автоматско активирање, допрете Кога да се вклучи
фантазирањето
и потоа одберете опција.