Sony Xperia E4g - Користење сообраќај на податоци при патување

background image

Користење сообраќај на податоци при патување

Кога патувате надвор од вашата домашна мобилна мрежа, ќе треба да пристапите на интернет со
користење сообраќај на мобилни податоци. Во тој случај треба да активирате роаминг на

108

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

податоци на вашиот уред. Се препорачува однапред да ги проверите трошоците за пренос на
податоци.

Активирање или деактивирање роаминг на податоци

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повеќе… > Мобилни мрежи.

3

Обележете го или отстранете ја ознаката од полето за избирање Роаминг на
податоци
.

Не може да активирате роаминг на податоци кога мобилните податоци се исклучени.