Sony Xperia E4g - Google Maps™ и навигација

background image

и навигација

Користете Google Maps™ за следење на својата тековна локација, прегледување состојби во
сообраќајот во реално време и примање детални насочувања кон дестинацијата.
Кога прегледувате мапа, користите сообраќај на податоци за да добиете интернет конекција и
податоците се пренесуваат во вашиот уред. Затоа не е лошо да ја зачувате мапата и да ви биде
достапна офлајн пред да тргнете на патување. На тој начин можете да избегнете високи трошоци
за роаминг.

Потребно е користење интернет конекција кога апликацијата Google Maps™ се користи
онлајн. Може да направите трошоци за конекцијата со податоци кога се поврзувате на

107

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

интернет од уредот. Контактирајте со својот мрежен оператор за повеќе информации.
Апликацијата Google Maps™ може да не е достапна на секој пазар, држава или регион.

1

Внесете адреса или име за пребарување локација, на пример, име или адреса на ресторан.

2

Одберете начин на транспорт и добијте насочувања кон дестинацијата.

3

Прегледајте го профилот на сметката.

4

Ознака за локација - покажува пребарувана локација на мапата.

5

Покажете ја вашата тековна локација.

6

Прегледајте помош и опции.

Покажување на вашата локација на мапата

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Мапи, потоа допрете .

Пребарување локација

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Мапи.

3

Внесете го името на локацијата што сакате да ја најдете во полето за пребарување.

4

Допрете го копчето Enter на тастатурата за да го вклучите пребарувањето или одберете од
предложените локации на списокот. Доколку пребарувањето е успешно, локацијата е
означена со на мапата.

Насочување

1

Кога ја прегледувате мапата, допрете .

2

Одберете начин на транспорт и потоа внесете ги почетната точка и дестинацијата.
Препорачаните патеки се појавуваат во список.

3

Допрете на опција од списокот со препорачани патеки за да ги прегледате насоките на
мапата.

Да ја направите мапата достапна офлајн

1

Додека ја прегледувате мапата, допрете го полето за пребарување.

2

Лизгајте до дното и допрете Направи ја мапата достапна офлајн. Областа
покажана на мапата ќе се зачува во уредот.

Да дознаете повеќе за Google Maps™

Кога користите Google Maps™, допрете , па допрете Помош.