Sony Xperia E4g - Внесување текст со говор

background image

Внесување текст со говор

Кога внесувате текст, наместо да пишувате можете да ја користите функцијата внесување со
говор. Само изговорете ги зборовите што сакате да ги внесете. Внесување со говор е
експериментална технологија на Google™ и достапна е за одреден број јазици и региони.

Овозможување говорно внесување

1

Кога внесувате текст со помош на тастатурата на телефонот, допрете ја опцијата

.

2

Допрете ја опцијата , па допрете ја опцијата Поставки за тастатурата.

3

Обележете го изборното поле Копче за гласовно пиш. на Google™.

4

Допрете ја опцијата за да ги зачувате поставките. На тастатурата на екранот ќе се
појави икона за микрофон .

Внесување текст користејќи гласовно внесување

1

Отворете ја тастатурата на екранот.

2

Допрете . Кога ќе се појави , зборувајте за да внесете текст.

3

Кога ќе завршите, повторно допрете . Ќе се појави предложениот текст.

4

Уредете го текстот рачно доколку е потребно.

За да се појави тастатурата и да внесете текст рачно, допрете

.