Sony Xperia E4g - Персонализирање на тастатурата на Xperia

background image

Персонализирање на тастатурата на Xperia

Кога внесувате текст со користење на тастатурата на екранот, може да пристапите до поставките
на тастатурата и другите поставки за внесување текст што ви помагаат да поставите опции за
јазиците за пишување, предвидување и поправка на текст, автоматско растојание и брзо
внесување точки. Тастатурата може да користи податоци од Е-пошта и од другите апликации за да
го научи вашиот стил на пишување. Постои и водич за персонализирање којшто ве води низ
основните поставки за брзо започнување.

Пристапување до поставките за тастатурата на екранот

1

Кога внесувате текст користејќи ја тастатурата на екранот, допрете

.

2

Допрете , а потоа допрете Поставки за тастатурата и изменете ги поставките како
што сакате.

3

За да додадете јазик за пишување за внесување на текст, допрете Јазици на
пишување
и означете ги релевантните полиња за избор.

4

Допрете ја опцијата OK за да потврдите.

Измена на поставките за предлагање зборови

1

Кога внесувате текст користејќи ја тастатурата на екранот, допрете

.

2

Допрете , потоа допрете Поставки за тастатурата > Предлагање зборови.

3

Одберете опција.

Одбирање начин на внесување

1

Кога внесувате текст со помош на тастатура на екранот, влечете ја лентата за статус
надолу да го отворите паното за известување, па допрете

.

2

Одберете опција.

Користење на својот стил на пишување

1

Кога внесувате текст користејќи ја тастатурата на екранот, допрете

.

2

Допрете , па допрете Поставки за тастатурата > Користи го мојот стил на
пишување
и одберете извор.

Одбирање варијанта за распоредот на тастатурата

Варијантите за изгледот за тастатурата на екранот може да не се достапни за сите јазици
за пишување.

1

Кога внесувате текст користејќи ја тастатурата на екранот, допрете

.

2

Допрете , потоа допрете Поставки за тастатурата.

3

Допрете Јазици на пишување, потоа допрете

.

4

Одберете варијанта за изгледот на тастатурата.

5

Допрете OK за да потврдите.

45

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.