Sony Xperia E4g - Уредување текст

background image

Уредување текст

Можете да одбирате, отсекувате, копирате и залепувате текст како што пишувате. На алатките за
уредување можете да им пристапите со двојно допирање на внесениот текст. Алатките за
уредување тогаш стануваат достапни преку лента на апликацијата.

Лента за апликации

1

Затвори ја лентата за апликации

2

Избери го целиот текст

3

Отсечи текст

4

Копирај текст

44

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

5

Залепи текст

се појавува само кога имате текст зачуван на посредникот.

Одбирање текст

1

Внесете текст, па двапати допрете го текстот. Зборот што го допирате станува обележен со
картички на двете страни.

2

Влечете ги картичките лево или десно за да одберете повеќе текст.

Уредување текст

1

Внесете текст, па двапати допрете го полето за текст за да се појави лентата на
апликацијата.

2

Одберете го текстот што сакате да го уредувате, па користете ги алатките од лентата на
апликацијата за да ги направите саканите промени.