Sony Xperia E4g - Безжично прикажување на екранот од уредот на телевизор

background image

Безжично прикажување на екранот од уредот на
телевизор

Може да ја користите функцијата за прикажување на екранот од својот уред на телевизор или на
друг голем екран без да се користи кабелска конекција. Технологијата Wi-Fi Direct™ креира
безжична конекција меѓу двата уреди, па може да се опуштите и да уживате во омилените
фотографии од удобноста на својот кауч. Оваа функција можете да ја користите и за да слушате
музика од уредот преку звучниците од телевизорот.

Телевизорот мора да поддржува прикажување на екранот што се заснова на Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™

за опишаната функционалност да работи. Ако вашиот телевизор

не поддржува прикажување на екранот, треба посебно да купите адаптер за безжичен
екран.

Кога користите прикажување на екранот, мешањето на другите Wi-Fi® мрежи може да
има негативно влијание врз квалитетот на сликата.

Прикажување на екранот од уредот на ТВ-екран

1

ТВ: Следете ги инструкциите во упатството за корисникот од вашиот ТВ за вклучување на
функцијата за прикажување на екранот.

2

Вашиот уред: Од својот Почетен екран, допрете .

3

Најдете и допрете Поставки > Врска со Xperia™ > Прикажување на екранот.

4

Допрете Вклучи.

5

Допрете OK и одберете уред.

Кога користите прикажување на екранот, не покривајте ја областа за антената на Wi-Fi на
уредот.

Телевизорот мора да поддржува прикажување на екранот што се заснова на Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™

за опишаната функционалност да работи.

Прекинување на прикажување на екранот меѓу уредите

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Врска со Xperia™ > Прикажување на екранот.

3

Допрете Исклучи, потоа допрете OK.