Sony Xperia E4g - Bluetooth® безжична технологија

background image

безжична технологија

Користете ја функцијата Bluetooth® за да испраќате датотеки до други компатибилни Bluetooth®
уреди или за да се поврзете со додатоците за handsfree.Конекцијата преку Bluetooth® работи
подобро во опсег од 10 метри, без цврсти предмети помеѓу уредите. Во некои случаи ќе треба
рачно да го спарите вашиот уред со другите Bluetooth® уреди.

Интероперабилноста и компатибилноста помеѓу Bluetooth® уредите може да варира.

Вклучување на функцијата Bluetooth

®

и овозможување видливост на уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки.

3

Допрете го прекинувачот за вклучување/исклучување покрај Bluetooth за да ја вклучите
функцијата Bluetooth

®

.

4

Допрете Bluetooth. Ќе се појави вашиот уред и листата со достапни Bluetooth

®

уреди.

5

Допрете го името на уредот за да го направите видлив за другите Bluetooth

®

уреди.

Прилагодување на времето на видливост на вашиот уред за другите Bluetooth®
уреди

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Bluetooth.

3

Притиснете и одберете Пауза на видливоста.

4

Одберете опција.

Именување на уредот

Можете да му дадете име на својот уред. Ова име им се прикажува на други уреди откако ќе ја
вклучите функцијата Bluetooth

®

и вашиот уред ќе биде видлив.

Давање име на уредот

1

Проверете дали е вклучена функцијата Bluetooth

®

.

2

Од својот Почетен екран, допрете .

3

Најдете и допрете Поставки > Bluetooth.

4

Допрете и одберете Промени име на телефон.

5

Внесете име за својот уред.

6

Допрете Промени име.

Поврзување во пар со друг Bluetooth

®

уред

Кога го поврзувате уредот во пар со друг уред, можете, на пример, да го поврзете телефонот со
Bluetooth

®

слушалка или Bluetooth

®

комплет за автомобили и да ги користите тие уреди за

споделување музика.

Штом ќе го споите својот уред со друг уред со Bluetooth

®

, уредот го запомнува спојувањето. При

спојување на уредот со уред со Bluetooth

®

, може да треба да внесете код за пристап. Уредот

автоматски ќе се обиде со генеричкиот код за пристап 0000. Доколку тоа не успее, видете во
корисничкото упатство на вашиот Bluetooth

®

уред за да добиете код за пристап до уредот. Нема

101

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

потреба од повторно внесување на код за пристап при наредното поврзување со Bluetooth

®

уред

со којшто се имате поврзувано претходно.

Некои Bluetooth

®

уреди, на пример, повеќето Bluetooth

®

слушалки, бараат поврзување во

парови и поврзување со другиот уред.

Може да го поврзете уредот со неколку Bluetooth

®

уреди, но може да се поврзувате само

со еден Bluetooth

®

профил во одреден момент.

Поврзување на уредот со друг Bluetooth

®

уред

1

Проверете дали уредот што сакате да го поврзете со вашиот уред има активирана
Bluetooth

®

функција и е видлив за другите уреди Bluetooth

®

.

2

Од Почетен екран на уредот, допрете ..

3

Најдете и допрете Поставки > Bluetooth .

4

Влечете го лизгачот за покрај Bluetooth за да ја вклучите функцијата Bluetooth

®

. Ќе се

појави листа со достапни уреди Bluetooth

®

.

5

Допрете го уредот Bluetooth

®

со којшто сакате да се поврзете.

6

Внесете код за пристап ако е потребно или потврдете го истиот код на двата уреда.

Поврзување на уредот со друг Bluetooth

®

уред

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Bluetooth.

3

Допрете го Bluetooth

®

уредот со којшто сакате да се поврзете.

Прекин на спарувањето на Bluetooth

®

уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Bluetooth.

3

Во Спарени уреди, допрете покрај името на уредот на кого сакате да му го
прекинете спарувањето.

4

Допрете Исклучи спарување.

Испраќање и примање содржини со помош на Bluetooth

®

технологија

Користете ја технологијата Bluetooth

®

за споделување содржини со други уреди, компатибилни со

Bluetooth

®

, како на пример, телефони и компјутери. Можете да испраќате и примате неколку

видови содржини, како на пример:

фотографии и видеа

музика и други аудио датотеки

веб-страници

Испраќање со помош на Bluetooth™

1

Уред примач:Проверете дали Bluetooth™ уредот на којшто сакате да испраќате има
вклучен Bluetooth™ и дали е во видлив за другите Bluetooth™ уреди.

2

На уредот испраќач, отворете ја апликацијата којашто го содржи она што сакате да го
испратите и листајте до саканата точка.

3

Зависно од апликацијата и од она што сакате да го испратите, може ќе треба, на пример,
да ја допрете и држите саканата точка или да притиснете на

. Може да постојат и други начини за испраќање.

4

Изберете точка од менито којашто сакате да ја споделите или да ја испратите.

5

Во менито коешто ќе се појави, одберете Bluetooth.

6

Вклучете го Bluetooth™ кога тоа ќе се побара од вас.

7

Допрете го името на уредот примач.

8

Уред примач: Ако бидете прашани, прифатете ја конекцијата.

9

Ако бидете прашани, внесете ја истата лозинка на двата уреди или потврдете ја
предложената лозинка.

10

Уред примач: Прифатете го она што ви се испраќа. Ако треба, повлечете ја лентата за
статус надолу за да го најдете известувањето.

102

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Примање објекти користејќи Bluetooth

®

1

Проверете дали Bluetooth

®

функцијата е вклучена и е видлива за другите Bluetooth

®

уреди.

2

Уредот што испраќа сега започнува да испраќа податоци до вашиот уред.

3

Ако е побарано, внесете го истиот код за пристап на двата уреда или потврдете го
предложениот код за пристап.

4

Кога сте известени за дојдовна датотека до уредот, повлечете ја лентата за статус надолу
и допрете го известувањето за да го прифатите преносот на датотеката.

5

Допрете Прифати да започне преносот на датотеката.

6

За да го прикажете напредокот на преносот, повлечете ја лентата за статус надолу.

7

За да отворите примен објект, повлечете ја лентата за статус надолу и допрете го
релевантното известување.

Прегледување датотеки кои се примени користејќи Bluetooth®

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Bluetooth.

3

Притиснете и одберете Покажи примени датотеки.

103

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.