Sony Xperia E4g - Извршување дијагностички тестови на вашиот уред

background image

Извршување дијагностички тестови на вашиот уред

Апликацијата Xperia™ Diagnostics може да тестира одредена функција или да изврши целосен
дијагностички тест за да провери дали вашиот уред Xperia™ работи правилно.
Xperia™ Diagnostics може:

Да пристапи до потенцијални хардверски или софтверски проблеми на вашиот уред Xperia™.

Да анализира колку добро се извршуваат апликациите на вашиот уред.

Да го запише бројот на испуштени повици во текот на претходните 10 дена.

Да го идентифицира инсталираниот софтвер и да обезбеди корисни детали за вашиот уред.

Апликацијата Xperia™ Diagnostics е веќе инсталирана на повеќето уреди Android™ од
Sony.

Доколку опцијата Дијагностика не е достапна под Поставки > За телефонот, може

да преземете поедноставна верзија од Google Play™.

Извршување одреден дијагностички тест

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот > Дијагностика > Уред за
тестирање
.

3

Одберете тест од листата.

4

Следете ги инструкциите и допрете Да или Не да потврдите доколку функцијата работи.

Извршување на сите дијагностички тестови

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот > Дијагностика > Уред за
тестирање
> Изврши ги сите.

3

Следете ги инструкциите и допрете Да или Не да потврдите доколку функцијата работи.

Прегледување на резултатите од тестирањето

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот > Дијагностика > Резултати од
тестирање
.

3

Допрете датум за приказ на резултатите од тестирањата извршени тој ден.

Прикажување детали за уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот > Дијагностика > Факти за
уредот
.

123

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.