Sony Xperia E4g - Компјутерски алатки

background image

Компјутерски алатки

Достапни се повеќе алатки што може да ви помогнат да го поврзете вашиот уред со компјутер и да
управувате со содржините како што се контактите, филмовите, музиката и фотографиите.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion е компјутерски софтвер со збир на алатки и апликации што може да ги
користите кога го поврзувате уредот со компјутер. Со Xperia™ Companion, може да:

Го ажурирате или поправите софтверот на уредот.

Пренесувате содржина од уредот користејќи Xperia™ Transfer.

Правите резервна копија и вратите содржина во компјутерот.

Синхронизирате мултимедијална содржина - содржина од фотоапарат, музика и листи со песни
помеѓу уредот и компјутерот.

Пребарувате податоци на уредот.
За да го користите софтверот Xperia™ Companion, потребен ви е компјутер поврзан со интернет
што користи еден од следниве оперативни системи:

Microsoft

®

Windows

®

7 или понова верзија

Mac OS

®

X 10.8 или понова верзија

Може да го преземетесофтверот Xperia™ Companion од http://support.sonymobile.com/global-en/
tools/xperia-companion.

114

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Media Go™

за Microsoft

®

Windows

®

Апликацијата Media Go™ за компјутери со Windows

®

ви помага на пренесувате фотографии, видеа

и музика меѓу вашиот уред и компјутер. За да прочитате повеќе за тоа како да ја користите
апликацијата Media Go™, одете на http://mediago.sony.com/enu/features.
Потребен ви е еден од овие оперативни системи за да ја користите апликацијата Media Go™:

Microsoft

®

Windows

®

10

Microsoft

®

Windows

®

8 / 8.1

Microsoft

®

Windows

®

7

Microsoft

®

Windows Vista

®