Sony Xperia E4g - Наоѓање на идентификацискиот број на уредот

background image

Наоѓање на идентификацискиот број на уредот

Вашиот уред има единствен ID (идентификациски) број. Во уредот, овој број се спомнува како IMEI
(Меѓународен идентитет на мобилна опрема). Треба да чувате копија од овој број. Може да ви
треба, на пример, кога ќе пристапите до услугата за поддршка Xperia™ Care и треба да го
регистрирате својот уред. Исто така, доколку уредот го украдат, некои мрежни оператори може да
го користат овој број за да го прекинат пристапот на уредот до мрежата во вашата земја.

Прегледување на бројот IMEI

Отстранете го капакот за да се прикаже бројот IMEI.

Отворете го телефонскиот бирач на уредот и внесете

*#06#

.

Прикажување на бројот за IMEI во уредот

1

Од вашиот Почетен екран, допрете jа опцијата .

2

Најдете и допрете ги опциите Поставки > За телефонот > Статус.

3

Лизгајте до IMEI за да го видите бројот за IMEI.