Sony Xperia E4g - Наоѓање на изгубениот уред

background image

Наоѓање на изгубениот уред

Доколку имате сметка на Google™, веб-услугата на my Xperia може да ви помогне да го најдете и
обезбедите уредот доколку некогаш го изгубите. Може:

Да го најдете уредот на мапа.

Да создадете звучно предупредување дури и ако уредот е во режим за нечујно.

Далечински да го заклучите уредот и да му ги прикажете вашите контактни информации на тој што
ќе го најде.

116

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Далечински да ги избришете внатрешната и надворешната меморија од уредот како последна
опција.

Услугата на my Xperia може да не е достапна во сите држави/региони.

Активирање на услугата my Xperia

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Безбедност > my Xperia > Активирај.

3

Обележете го полето за избирање, па допрете Прифати.

4

Ако е побарано, пријавете се на својата сметка Sony Entertainment Network или креирајте
нова доколку немате.

5

Вклучете услуги за локација во својот уред доколку оваа функција не е веќе вклучена.

За да потврдите дека услугата my Xperia може да го најде вашиот уред, појдете на
myxperia.sonymobile.com

и пријавете се или со сметката на Google™ или со сметката

Sony Entertainment Network

што е поставена на уредот.