Sony Xperia E4g - Поддршка за вашиот уред

background image

Поддршка за вашиот уред

Користете ја апликацијата за поддршка во уредот за да го пребарувате Упатството за корисник, да
читате упатства за решавање проблеми и да пронаоѓате информации за ажурирања на софтвер и
други информации во врска со производот.

Пристапување до апликацијата Поддршка

1

Од својот Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Пронајдете го и допрете го , а потоа одберете го потребниот објект за поддршка.

Проверете дали имате активна интернет конекција, по можност над Wi-Fi®, за да ги
ограничите давачките за сообраќај кога ја користите апликацијата Поддршка.

Менија за помош и апликации

Некои апликации и поставки имаат помош достапна во менито со опции, кое обично е означено со

во специфичните апликации.

Помогнете ни да го подобриме нашиот софтвер

Можете да овозможите испраќање на информации во врска со користењето на вашиот уред, за да
може Sony Mobile да добива анонимни извештаи за грешки и статистички податоци што ни
помагаат да го подобриме нашиот софтвер. Собраните информации не вклучуваат лични
податоци.

Дозволување испраќање информации за користењето

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот > Поставки за инф. за корист..

3

Обележете го полето за избирање Испрати инф. за користење ако веќе не е
обележано.

4

Допрете Согласен.