Sony Xperia E4g - Повикување од порака

background image

Повикување од порака

Повикување испраќач на порака

1

Од Почетен екран, допрете ја опцијата , па најдете и допрете ја опцијата .

2

Допрете разговор.

3

Допрете ја опцијата .

4

Допрете ја опцијата .

Зачувување на бројот на испраќачот во контакти

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа пронајдете и допрете .

2

Допрете > Зачувај.

3

Одберете од постојните контакти или допрете Креирај нов контакт.

4

Уредете ги информациите за контактот и допрете Готово.