Sony Xperia E4g - Поставки за пораки

background image

Поставки за пораки

Промена на поставките за известување за порака

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете .

2

Допрете , потоа допрете Поставки.

3

За да поставите звук за известување, допрете Звук за известување, одберете опција
или допрете и одберете музичка датотека што е зачувана во вашиот уред.

4

За да потврдите, допрете Готово.

5

За други поставки за известување, штиклирајте или отштиклирајте ги соодветните полиња
за избор.

Вклучување или исклучување на функцијата за извештај за достава на
појдовните пораки

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа пронајдете и допрете .

2

Допрете , потоа допрете Поставки.

3

Означете го или отстранете ја ознаката од полето за избор Извештај за достава, по
желба.

По вклучувањето на функцијата за извештај за достава, знак на проверено е прикажан во
пораките што се успешно доставени.