Sony Xperia E4g - Преземање апликации од Google Play™

background image

Преземање апликации од Google Play™

Google Play™ е официјалната онлајн продавница на Google за преземање апликации, игри,
музика, филмови и книги. Таа вклучува бесплатни и апликации што се плаќаат. Пред да започнете
да преземате од Google Play™, проверете дали имате активна конекција со интернет, најдобро со
Wi-Fi

®

за да се ограничат трошоците за сообраќајот на податоци.

За да користите Google Play™, треба да имате сметка на Google™. Google Play™ можеби
не е достапен во сите земји или региони

Преземање апликации од Google Play™

1

Од Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Play Store.

3

Пронајдете го објектот што сакате да го преземете преку пребарување категории или преку
користење на функцијата за пребарување.

4

Допрете го објектот за да ги прегледате неговите детали и следете ги инструкциите за да ја
завршите инсталацијата.

За да работат исправно, некои апликации можеби ќе треба да пристапат до податоците,
поставките и различните функции на уредот. Инсталирајте ги и давајте им дозволи само
на доверливите апликации.

Може да ги прикажувате дозволите што се доделени на преземена апликација со
допирање на апликацијата во Поставки > Апликации.