Sony Xperia E4g - Синхронизирање со електронски сметки

background image

Синхронизирање со електронски сметки

Синхронизирајте го својот уред со контактите, е-поштата, настаните од календарот и другите
информации од електронските сметки, како што се сметките на е-пошта на Gmail™ и Exchange
ActiveSync, Facebook™, Flickr™ и Twitter™. Може да синхронизирате податоци автоматски за сите
сметки со активирање на функцијата за автоматско синхронизирање. Или може секоја сметка да ја
синхронизирате рачно.

Поставување електронска сметка за синхронизација

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Допрете Поставки > Додај сметка, потоа одберете ја сметката што сакате да ја
додадете.

3

Следете го инструкциите за создавање сметка или пријавете се доколку веќе имате сметка.

Рачно синхронизирање со електронска сметка

1

Од својот Почетен екран, допрете > Поставки.

2

Во Сметки, одберете го видот на сметка, а потоа допрете на името од сметката со
којашто сакате да синхронизирате. Се појавува листа со објекти што може да се
синхронизираат со сметката.

3

Обележете ги објектите што сакате да ги синхронизирате.

4

Допрете , потоа допрете Синхронизирај веднаш.

Отстранување електронска сметка

1

Од својот Почетен екран, допрете > Поставки.

2

Во Сметки, одберете го видот на сметка, а потоа допрете на името од сметката што
сакате да ја отстраните.

3

Допрете , потоа допрете Отстрани сметка.

4

Допрете повторно Отстрани сметка за да потврдите.