Sony Xperia E4g - Содржина

background image

Содржина

За почеток.................................................................................... 6

За упатството за корисникот................................................................................... 6
Преглед на уредот....................................................................................................6
Збир на функции.......................................................................................................7
Заштита за екран......................................................................................................9
Прво вклучување на уредот.................................................................................... 9
Зошто ми треба сметка на Google™?...................................................................10
Полнење на уредот................................................................................................ 11

Учење на основните работи................................................... 12

Користење на екранот на допир........................................................................... 12
Заклучување и отклучување на екранот.............................................................. 14
Почетен екран........................................................................................................ 14
Екран со апликации................................................................................................16
Навигација на апликации.......................................................................................17
Мали апликации..................................................................................................... 17
Елементи.................................................................................................................18
Кратенки и папки.................................................................................................... 19
Заднина и теми.......................................................................................................20
Снимање на екран..................................................................................................21
Статус и известувања............................................................................................ 21
Икони во лентата за статус................................................................................... 22
Преглед на апликации........................................................................................... 24

Преземање апликации.............................................................26

Преземање апликации од Google Play™..............................................................26
Преземање апликации од други извори...............................................................26

Интернет и мрежи..................................................................... 27

Пребарување на веб..............................................................................................27
Интернет and MMS поставки ................................................................................ 27
Wi-Fi® ..................................................................................................................... 28
Споделување на поврзувањето со мобилни податоци.......................................30
Контрола на користењето податоци.....................................................................31
Избирање мобилни мрежи.................................................................................... 32
Виртуелни приватни мрежи (VPNs)...................................................................... 32

Синхронизирање податоци во уредот................................. 33

Синхронизирање со електронски сметки............................................................. 33
Синхронизирање со Microsoft® Exchange ActiveSync®.......................................33

Основни поставки.................................................................... 35

Пристапување до поставки....................................................................................35
Звук, тон на ѕвонење и јачина на звук..................................................................35

2

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Заштита на SIM-картичката ..................................................................................36
Поставки на екранот.............................................................................................. 37
Daydream.................................................................................................................37
Заклучување на екранот........................................................................................38
Поставки за јазик....................................................................................................39
Време и датум........................................................................................................ 40
Зголемување на излезот на звукот.......................................................................40

Пишување текст........................................................................42

Тастатура на екранот.............................................................................................42
Телефонска тастатура........................................................................................... 43
Внесување текст со говор......................................................................................44
Уредување текст.................................................................................................... 44
Персонализирање на тастатурата на Xperia........................................................45

Упатување повик...................................................................... 46

Повикување............................................................................................................ 46
Примање повици.................................................................................................... 47
Тековни повици.......................................................................................................49
Користење на дневникот на повици......................................................................49
Препраќање повици............................................................................................... 50
Ограничување на повици.......................................................................................50
Многубројни повици............................................................................................... 51
Конференциски повици..........................................................................................51
Гласовна пошта......................................................................................................52
Итни повици............................................................................................................52

Контакти .................................................................................... 53

Пренесување контакти...........................................................................................53
Пребарување и прикажување контакти................................................................54
Додавање и уредување контакти..........................................................................55
Додавање медицински информации и контакти за итни случаи........................56
Омилени и групи.....................................................................................................57
Испраќање информации за контакт......................................................................58
Избегнување на двојни записи во апликацијата Контакти..................................58
Правење резервна копија на контактите..............................................................58

Пораки и чет.............................................................................. 60

Читање и испраќање пораки................................................................................. 60
Организирање на пораките................................................................................... 61
Повикување од порака...........................................................................................62
Поставки за пораки................................................................................................ 62
Инстант пораки и видео чет.................................................................................. 62

Е-пошта.......................................................................................63

Поставување на е-пошта.......................................................................................63
Испраќање и примање пораки на е-пошта...........................................................63

3

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Окно за преглед на е-пошта.................................................................................. 64
Организирање на пораките на е-пошта................................................................65
Поставки на сметка на е-пошта............................................................................ 66
Gmail™.................................................................................................................... 66

Музика ........................................................................................68

Пренесување музика на вашиот уред ................................................................. 68
Слушање музика.................................................................................................... 68
Мени на почетниот екран на Walkman®...............................................................69
Листи со песни........................................................................................................70
Споделување музика............................................................................................. 71
Подобрување на звукот......................................................................................... 71
Визуелизатор .........................................................................................................71
Препознавање музика со TrackID™......................................................................72

FM

радио.................................................................................... 74

Слушање радио......................................................................................................74
Омилени радио канали.......................................................................................... 75
Поставки на звукот................................................................................................. 75

Камера........................................................................................ 76

Фотографирање и снимање видеа....................................................................... 76
Препознавање на лице..........................................................................................77
Користење на Smile Shutter™ за сликање насмеани лица................................. 77
Додавање географска позиција на фотографиите..............................................78
Општи поставки на камерата................................................................................ 78
Поставки на фотоапаратот....................................................................................82
Поставки на видео камерата.................................................................................85

Фотографии и видеа во апликацијата Албум..................... 88

Гледање фотографии и видеа.............................................................................. 88
Споделување и управување со фотографии и видеа.........................................89
Уредување на фотографии со апликацијата Уредувач на фотографии........... 90
Уредување видеа со апликацијата Креатор на филмови...................................91
Криење фотографии и видеа................................................................................ 91
Мени на почетниот екран на албумот.................................................................. 92
Прегледување на фотографиите на мапа........................................................... 93

Видеа.......................................................................................... 95

Гледање видеа во апликацијата Филмови...........................................................95
Пренесување видео содржина на вашиот уред ................................................. 96
Управување со видео содржини........................................................................... 96

Поврзување............................................................................... 98

Безжично прикажување на екранот од уредот на телевизор............................. 98
Споделување содржина со уреди со ознаката DLNA Certified™........................98
Bluetooth® безжична технологија........................................................................101

4

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Паметни апликации и функции што ви заштедуваат

време........................................................................................ 104

Контролирање на додатоците и поставките со Smart Connect.........................104

Патување и мапи.................................................................... 107

Користење услуги за локација.............................................................................107
Google Maps™ и навигација................................................................................ 107
Користење сообраќај на податоци при патување..............................................108
Авионски режим....................................................................................................109

Календар и будилник.............................................................110

Календар...............................................................................................................110
Аларм и часовник................................................................................................. 111

Поддршка и одржување........................................................ 114

Поддршка за вашиот уред...................................................................................114
Компјутерски алатки.............................................................................................114
Ажурирање на уредот.......................................................................................... 115
Наоѓање на изгубениот уред ..............................................................................116
Наоѓање на идентификацискиот број на уредот................................................117
Управување со батеријата и енергијата.............................................................117
Меморија и складирање...................................................................................... 119
Управување со датотеките со помош на компјутер...........................................120
Правење резервни копии и враќање на содржината........................................ 121
Извршување дијагностички тестови на вашиот уред........................................ 123
Рестартирање и ресетирање на уредот.............................................................124
Рециклирање на стариот уред............................................................................ 125
Ограничувања на услугите и функциите............................................................ 125
Правни информации............................................................................................ 125

5

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.