Sony Xperia E4g - Конференциски повици

background image

Конференциски повици

Со конференциски повик или повик меѓу повеќе корисници може да имате заеднички разговор со
две или повеќе личности.

За детални информации за бројот на учесници коишто можете да ги додадете на
конференциски повик, обратете се кај својот оператор.

51

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Упатување конференциски повици

1

За време на тековен повик, допрете .

2

Изберете го бројот на вториот учесник и допрете ја опцијата . Првиот учесник се става на
чекање.

3

Допрете за да го додадете вториот учесник во конференцискиот повик.

4

Повторете ги чекорите 1 до 3 за да додадете повеќе учесници во повикот.

За да имате приватен разговор со учесник во конференциски повик

1

За време на конференциски повик, допрете го Управувај.

2

Допрете го телефонскиот број на учесникот со којшто сакате да имате приватен разговор.

3

За да го завршите тековниот повик и да се вратите на конференцискиот повик, допрете .

Ослободување учесник од конференциски повик

1

За време на конференциски повик, допрете го Управувај.

2

Допрете веднаш до учесникот што сакате да го ослободите.

За да се заврши конференциски повик

За време наконференциски повик, допрете Заврши конференциски повик.