Sony Xperia E4g - Користење на дневникот на повици

background image

Користење на дневникот на повици

Во дневникот на повици можете да ги видите пропуштените , примените и бираните
повици.

Прегледување на пропуштените повици

1

Кога имате пропуштен повик, се појавува на лентата за статус. Повлечете ја лентата за
статус надолу.

2

Допрете Пропуштен повик.

Повикување број од дневникот на повици

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Телефон.Приказот на дневникот на повици се појавува на горниот
дел од екранот.

3

За да повикате број директно, допрете го бројот. За да уредите број пред да го повикате,
допрете го и задржете го, а потоа допрете Уреди го бројот пред повикот.

Можете да повикате број и со допирање > Повратен повик.

Додавање број од дневникот на повици во контактите

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Телефон.Приказот на дневникот на повици се појавува на горниот
дел од екранот.

3

Допрете и задржете го бројот, потоа допрете Додај во контакти.

4

Допрете го саканиот контакт или допрете Креирај нов контакт.

5

Уредете ги деталите за контактот и допрете Готово.

49

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Сокривање на дневникот на повици

1

Од вашиот Почетен екран, допрете jа опцијата .

2

Најдете и допрете ја опцијата Телефон.

3

Допрете ги опциите > Скриј дневн. на повици.