Sony Xperia E4g - Многубројни повици

background image

Многубројни повици

Ако сте одбрале повик на чекање, истовремено можете да ракувате со многубројни повици. Кога
тоа е активирано, ќе бидете известени со бип ако примите друг повик.

Активирање или деактивирање повик на чекање

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Дополнителни поставки.

3

За да активирате или деактивирате повик на чекање, допрете Повик на чекање

За да одговорите на втор повик и да го ставите тековниот повик на чекање

Кога ќе слушнете повторливи бипови во текот на повик, повлечете го кон десно.

Одбивање втор повик

Кога ќе слушнете повторливи бипови во текот на повикот, повлечете го налево.

Упатување втор повик

1

За време на тековен повик, допрете ја опцијата .

2

Внесете го бројот на примачот и допрете ја опцијата . Првиот повик се става на чекање.

Да одговорите на трет повик и да го завршите тековниот повик

Кога ќе примите трет повик, допрете ја опцијата Заврши го тековниот повик и
одговори
.

Одбивање трет повик

Кога ќе примите трет повик, допрете ја опцијата Одбиј дојдовен повик.

Префрлање помеѓу повеќе повици

За да се префрлите на друг повик и да го ставите тековниот на чекање, допрете
Префрли на овој повик.