Sony Xperia E4g - Повикување

background image

Повикување

Можете да упатите повик со рачно избирање телефонски број, со допирање број што е зачуван во
листата со контакти или со допирање на телефонскиот број во приказот на дневникот на повици.
Можете да ја користите и функцијата за паметно бирање за брзо пронаоѓање на броевите во
списокот со контакти и во дневникот на повици. За да упатите видео повик, може да ја користите
апликацијата за инстант пораки и видео чет Hangouts™ на својот уред. Видете во Инстант
пораки и видео чет
на страницата 62 .

1

Отворање на списокот со контакти

2

Приказ на внесовите во дневникот на повици

3

Приказ на своите омилени контакти

4

Приказ на сите групи со контакти зачувани на уредот

5

Бришење број

6

Тастатура

7

Приказ на повеќе опции

8

Копче за повикување

9

Сокривање или прикажување на избирачот

Упатување повици со бирање

1

Од Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете ја опцијата Телефон.

3

Внесете го бројот на примачот и допрете ја опцијата .

За да остварите повик со Паметно бирање

1

Од Почетен екран, допрете го .

2

Најдете и допрете го Телефон.

3

Користете ја тастатурата за да внесете букви или бројки коишто одговараат на контактот
којшто сакате да го повикате. Како што ги внесувате буквите или бројките, се појавува
листа на можни совпаѓања.

4

Допрете го контактот што сакате да го повикате.

46

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

За да се упати меѓународен повик

1

Од Почетен екран, допрете ја опцијата .

2

Најдете и допрете ја опцијата Телефон.

3

Допрете и држете 0 додека не се појави знакот „+“.

4

Внесете ги повикувачкиот број на државата, повикувачкиот број за областа (без почетните
нули) и телефонскиот број, а потоа допрете ја опцијата .

Додавање број за директно бирање на почетниот екран

1

Допрете и задржете празна област на својот Почетен екран сè додека уредот не почне да
вибрира и не се појави менито за прилагодување.

2

Во менито за прилагодување, допрете Апликации > Кратенки.

3

Лизгајте низ списокот со апликации и одберете Директно бирање.

4

Одберете го контактот и бројот што сакате да го користите како број за директно бирање.

Покажување или криење на телефонскиот број

Можете да одберете вашиот телефонскиот број да се покажува или да биде скриен на уредите на
примачите на повик кога ги повикувате.

Покажување или криење на телефонскиот број

1

Од Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Дополнителни поставки >
Идентитет на повикувач.