Sony Xperia E4g - Препраќање повици

background image

Препраќање повици

Повиците можете да ги препраќате, на пример, на друг телефонски број или на услуга за
одговарање.

Пренасочување повици

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици.

3

Допрете Пренасочување повик и одберете опција.

4

Внесете го бројот на којшто сакате да ги пренасочите повиците, потоа допрете Вклучи.

Исклучување пренасочување повик

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Пренасочување повик.

3

Одберете опција, потоа допрете Исклучи.