Sony Xperia E4g - Примање повици

background image

Примање повици

За да се одговори на повик

Одбивање повик

За да се исклучи звукот на тонот на ѕвонење за дојдовен повик

Кога примате повик притиснете го копчето за јачина на звукот.

Користење на телефонската секретарка

Може да ја користите апликацијата за телефонска секретарка на уредот за одговарање на
повиците кога сте зафатени или за нивно пропуштање. Може да ја вклучите функцијата за
автоматско одговарање и да ги определите секундите на чекање пред да се одговори автоматски
на повиците. Може и рачно да ги пренасочувате повиците до телефонската секретарка кога сте
презафатени да одговорите. Може да пристапите до пораките оставени на телефонската
секретарка директно од уредот.

Мора да снимите поздравна порака за да ја користите телефонската секретарка.

Снимање поздравна порака за телефонската секретарка

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Телефонска секретарка >
Поздрави.

3

Допрете Сними нов поздрав и следете ги инструкциите на екранот.

47

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Вклучување автоматско одговарање

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Телефонска секретарка.

3

Обележете го полето за избирање Телефонска секретарка.

Доколку не поставите време на одложување за автоматското одговарање повици, се
користи стандардната вредност.

Одбивање повик со телефонската секретарка

Кога ќе пристигне дојдовен повик, повлечете го Опции за одговор нагоре, а потоа
одберете Одбиј со телефонската секретарка.

Поставување време на одложување за автоматското одговарање

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Телефонска секретарка.

3

Допрете Јави се по.

4

Прилагодете го времето лизгајќи нагоре и надолу.

5

Допрете Готово.

Преслушување пораки на телефонската секретарка

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Телефонска секретарка > Пораки.

3

Одберете ја гласовната порака што сакате да ја преслушате.

Пораките од телефонската секретарка може да ги преслушате и директно од дневникот
на повици доколку допрете .

Одбивање повик со текстуална порака

Може да одбиете повик со текстуална порака. Кога одбивате повик со таква порака, таа
автоматски му се испраќа на повикувачот и се зачувува во разговорот со пораки за контактот.
Може да одберете од однапред дефинираните пораки достапни на уредот или да создадете нова
порака. Може и да создадете свои персонализирани пораки со уредување на однапред
дефинираните.

Одбивање повик со текстуална порака

1

Кога ќе пристигне дојдовен повик, повлечете го Опции за одговор нагоре, а потоа
допрете Одбиј со порака.

2

Одберете однапред дефинирана порака или допрете и напишете нова порака.

Одбивање втор повик со текстуална порака

1

Кога ќе слушнете повторливи бипови во текот на повик, повлечете нагоре Одбиј со
порака
.

2

Одберете однапред дефинирана порака или допрете и напишете нова порака.

Уредување на текстуалната порака за одбивање повик

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Одбиј повик со порака.

3

Одберете ја пораката што сакате да ја уредите, па направете ги неопходните промени.

4

Допрете OK.

48

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.