Sony Xperia E4g - Тековни повици

background image

Тековни повици

1

Внесување броеви во текот на повик

2

Вклучување на звучникот за време на повик

3

Ставете го моменталниот повик на чекање или повратете повик

4

Отворање на листата со контакти

5

Исклучување на звукот на микрофонот во текот на повик

6

Завршување повик

Менување на јачината на звукот на слушалка за уво во текот на повик

Притиснете го копчето за јачина на звук нагоре или надолу.

За да го активирате екранот за време на повик

Притиснете кратко на .