Sony Xperia E4g - Екран со апликации

background image

Екран со апликации

Екранот со апликации, што се отвора од почетниот екран, ги содржи апликациите што се веќе
инсталирани во уредот, како и апликациите што ги преземате.

Преглед на сите апликации на екранот со апликации

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Потчукнете налево или надесно на екранот со апликации.

Отворање апликации од екранот со апликации

Потчукнете налево или надесно за да ја најдете апликацијата, а потоа допрете на неа.

Отворање на менито за екранот со апликации

Кога ќе го отворите екранот со апликации, повлечете го надесно левиот раб од екранот.

Преместување апликации на екранот со апликации

1

За да го отворите менито на екранот со апликации, влечете го левиот раб од екранот со
апликации надесно.

2

Проверете дали Прилагоден редослед е одбрано во ПОКАЖИ АПЛИКАЦИИ.

3

Допрете ја и задржете ја апликацијата додека не се зголеми и уредот не почне да вибрира,
а потоа повлечете ја до новата локација.

Додавање кратенка на апликација на почетниот екран

1

Од екранот со апликации, допрете и задржете икона на апликација сè додека екранот
почне да вибрира, потоа влечете ја иконата до врвот на екранот. Се отвора Почетниот
екран.

2

Влечете ја иконата до потребната локација на почетниот екран, потоа ослободете го
прстот.

Подредување апликации на екранот со апликации

1

За да го отворите менито на екранот со апликации, влечете го левиот раб од екранот со
апликации кон десно.

2

Изберете ја потребната опција во ПОКАЖИ АПЛИКАЦИИ.

Пребарување апликации од екранот со апликации

1

За да го отворите менито на екранот со апликации, влечете го левиот раб од екранот со
апликации надесно.

2

Допрете Пребарај аплик..

3

Внесете го името на апликацијата што сакате да ја пребарате.

16

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Деинсталирање апликација од екранот со апликации

1

За да го отворите менито на екранот со апликации, влечете го левиот раб од екранот со
апликации кон десно.

2

Допрете Деинсталирај. Сите апликации што може да се деинсталираат се означени со

.

3

Допрете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, потоа допрете Деинсталирај.