Sony Xperia E4g - Почетен екран

background image

Почетен екран

Почетен екран е почетна точка за користење на уредот. Тоа е слично како работната површина на
екранот на компјутерот. Вашиот домашен екран може да има до седум панели коишто се
протегаат надвор од редовната ширина на екранот на дисплејот. Бројот на паноа на почетниот
екран е претставен со серија точки на долниот дел од екранот. Обележаната точка го прикажува
паното во коешто моментално се наоѓате.

14

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Одење на почетниот екран

Притиснете .

Пребарување на почетниот екран

Окна на почетниот екран

Може да додавате нови окна на почетниот екран (максимум седум окна) и да ги бришете. Исто
така, може да може да поставите окно што ќе го користите како главно на почетниот екран.

Поставување на окното како главно окно на почетниот екран

1

Држете го допрено празното место на Почетен екран додека уредот не завибрира.

2

Потчукнете надесно или налево за да го пребарате окното што сакате да го поставите како
главно окно на почетниот екран, потоа допрете го на горниот агол од паното.

Додавање панел на почетниот екран

1

Држете го допрено празното место на Почетен екран додека уредот не завибрира.

2

Потчукнувајте лево или десно за да пребарувате низ панелите, па допрете го .

15

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Бришење панел од почетниот екран

1

Држете го допрено празното место на Почетен екран додека уредот не завибрира.

2

Потчукнувајте лево или десно за да пронајдете панелот што сакате да го избришете, па
допрете го .