Sony Xperia E4g - Статус и известувања

background image

Статус и известувања

Иконите на лентата за статус ве информираат за нови настани како што се нови пораки и
известувања од календарот, активностите што се во тек, како што е преземањето на датотеки и
информациите за статус како што е нивото на батеријата и јачината на сигналот. Може да ја
повлечете лентата за статус надолу за да го отворите паното со известувања и да ракувате со
нив. Може и да ги прилагодите иконите и известувањата така што ќе одберете кои системски икони
да се прикажат во лентата за статус и на кои апликации им е дозволено да испраќаат
известувања.

21

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Отворање или затворање на паното со известувања

Дејствување на известувањето

Допрете го известувањето.

Исклучување на известување од паното за известување

Поставете го прстот на известување и потчукнете лево или десно.

Бришење на сите исвестувања од паното за известување

Допрете Изб..

Светло за известување

Светлото за известување ве информира за статусот на батеријата и за некои други настани. На
пример, трепкачкото бело светло значи дека има нова порака или пропуштен повик.