Sony Xperia E4g - Криење фотографии и видеа

background image

Криење фотографии и видеа

Може да ги скриете сите фотографии и видеа од почетниот екран на Албум. Штом фотографиите и
видеата се скриени од почетниот екран на Албум, ќе може да се видат само од папката Скриени.

Криење фотографија или видео

1

Во албумот, најдете ги и допрете ги фотографијата или видеото што сакате да ги скриете.

2

Допрете го екранот за да се прикаже алатникот, потоа допрете .

3

Допрете Скриј > ОК.

91

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Прегледување на скриените фотографии и видеа

1

Во Албум, повлечете го надесно левиот раб од почетниот екран на албумот, потоа допрете
Скриени.

2

Допрете фотографија или видео за да ги прегледате.

3

Потчукнете налево за да ја прегледате следната фотографија или видео. Потчукнете
надесно за да ја прегледате претходната фотографија или видео.

Откривање фотографија или видео

1

Во Албум, повлечете го надесно левиот раб од почетниот екран на албумот, потоа допрете
Скриени.

2

Допрете на фотографијата или видеото што сакате да се откријат.

3

Допрете го екранот за да се прикаже алатникот, потоа допрете .

4

Допрете Не сокривај.