Sony Xperia E4g - Уредување на фотографии со апликацијата Уредувач на фотографии

background image

Уредување на фотографии со апликацијата Уредувач на
фотографии

Може да уредувате и да применувате ефекти на оригинални фотографии што ги имате направено
со камерата. На пример, може да ги измените светлосните ефекти. По зачувувањето на уредената
фотографија, оригиналната, неизменета верзија на фотографијата останува во уредот.

Уредување фотографии

Кога прегледувате фотографија, допрете го екранот за да се прикаже алатникот, па
допрете

.

90

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Потсекување фотографија

1

Кога прегледувате фотографија, допрете го екранот за да се прикаже алатникот, па
допрете

.

2

Доколку се побара, одберете Уредувач на фотогр. > Само еднаш.

3

Допрете > Исечи.

4

Одберете опција.

5

За да ја прилагодите рамката за потсекување, допрете го и држете го работ на рамката.
Кога ќе се изгубат квадратите на рабовите, влечете навнатре или нанадвор за да ја
промените големината на рамката.

6

За да ја промените големината на сите страни од рамката за потсекување истовремено,
држете го допрен еден од четирите агли додека не исчезнат квадратите на рабовите, па
влечете го аголот.

7

За да ја преместите рамката за потсекување на друга област на фотографијата, допрете и
држете во рамката, потоа повлечете ја на саканата положба.

8

Допрете Примен..

9

За да зачувате копија од потсечената фотографија, допрете Зачувај.

Примена на специјални ефекти на фотографија

1

Кога прегледувате фотографија, допрете го екранот за да се прикаже алатникот, па
допрете

.

2

Доколку се побара, одберете Уредувач на фотогр. > Само еднаш.

3

Допрете , па одберете опција.

4

Уредете ја фотографијата, па допрете Зачувај.