Sony Xperia E4g - Слушање радио

background image

Пронајдете и допрете FM радио . Достапните канали се појавуваат како што лизгате
низ фреквенцискиот опсег.

Кога ќе го вклучите FM радиото, достапните канали автоматски се појавуваат. Доколку
каналот има RDS информации, тие се појавуваат неколку секунди откако ќе почнете со
слушање на каналот.

Движење помеѓу омилените радио канали

Влечете ја лентата за фреквенција налево ии надесно.

Да вклучите ново пребарување за радио канали

1

Кога радиото е отворено, притиснете .

2

Потчукнете Барај канали. Радиото го претражува целиот фреквенциски опсег и сите
достапни канали се прикажуваат.

74

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Вклучување на звукот од радиото на звучникот

1

Кога радиото е отворено, притиснете го .

2

Допрете го Репродуц. во звучникот.

За да го вратите звукот преку слушалка со микрофон со кабел или слушалки со кабел,
притиснете го и допрете го Репрод. во слушалки.

Идентификување песна на FM радио со помош на TrackID™

1

Додека свири песната на FM радиото на уредот, допрете , па одберете TrackID™.

2

Ќе се појави индикаторот за прогрес, додека апликацијата TrackID™ ја проверува песната.
Ако идентификацијата успее, ќе ви биде презентиран резултат или пак листа со можни
резултати.

3

За да се вратите на FM радиото, допрете .

Апликацијата TrackID™ и услугата TrackID™ не се поддржани во сите држави/ региони
или од сите мрежи и/или обезбедувачи на услуги во сите области.