Sony Xperia E4g - Menyembunyikan foto dan video

background image

Menyembunyikan foto dan video

Anda boleh menyembunyikan sebarang foto dan video dari skrin utama Album. Setelah

foto dan video disembunyikan dari skrin utama Album, foto dan video itu hanya dapat

dilihat dari folder Tersembunyi.

Untuk menyembunyikan foto atau video

1

Dalam Album, cari dan ketik foto atau video yang anda mahu sembunyikan.

2

Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .

3

Ketik

Sembunyikan > OK.

94

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melihat foto dan video anda yang tersembunyi

1

Dalam Album, seret sisi kiri skrin utama Album ke sebelah kanan, kemudian ketik

Tersembunyi.

2

Ketik foto atau video untuk melihatnya.

3

Kuis ke kiri untuk melihat foto atau video seterusnya. Kuis ke kanan untuk melihat

foto atau video sebelumnya.

Untuk menyahsembunyikan foto atau video

1

Dalam Album, seret sisi kiri skrin utama Album ke sebelah kanan, kemudian ketik

Tersembunyi.

2

Ketik foto atau video yang anda mahu nyahsembunyikan.

3

Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .

4

Ketik

Jangan sembunyi.