Sony Xperia E4g - Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy

background image

Oglądanie nagrań wideo w aplikacji Filmy

Do odtwarzania filmów i innych materiałów wideo zapisanych na urządzeniu lub na nie

pobranych można użyć aplikacji Filmy. Za pomocą tej aplikacji można też pobierać

plakaty filmowe, streszczenia fabuły oraz informacje o gatunkach i reżyserach filmów.

Filmy można również odtwarzać na innych urządzeniach podłączonych do tej samej

sieci.

Niektóre pliki wideo mogą się nie odtwarzać w aplikacji Filmy.

1

Wyświetlenie opcji menu

2

Wyświetl ostatnio odtwarzanego nagrania wideo

3

Przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawą stronę aby przeglądać wszystkie pobrane i zapisane nagrania

wideo

4

Stuknij, aby odtworzyć zapisany lub pobrany plik wideo

5

Przewijanie ekranu w górę lub w dół, aby wyświetlić zawartość

Jak odtworzyć nagranie wideo w aplikacji Filmy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Filmy.

2

Znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć. Jeśli nagranie wideo nie

zostanie wyświetlone na ekranie, przeciągnij lewą krawędź ekranu w prawo, aby

otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Filmy, a następnie znajdź i stuknij

nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.

3

Aby wyświetlić lub ukryć elementy sterujące, stuknij ekran.

4

Aby wstrzymać odtwarzanie, stuknij pozycję . Aby wznowić odtwarzanie, stuknij

pozycję .

5

Aby przewinąć do tyłu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo. Aby

przewinąć do przodu, przeciągnij znacznik na pasku postępu w prawo.

Jak odtworzyć nagranie wideo na urządzeniu zewnętrznym

1

Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić wszystkie

elementy sterujące.

2

Stuknij kolejno pozycje >

Throw.

3

Wybierz urządzenie zewnętrzne, na którym chcesz odtwarzać nagranie wideo.

Jeśli nie ma dostępnego urządzenia zewnętrznego, dodaj je, postępując zgodnie z

instrukcjami na ekranie.

101

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zmienić ustawienia w aplikacji Filmy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Filmy.

2

Stuknij pozycję >

Ustawienia, a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

Jak zmienić ustawienia dźwięku podczas odtwarzania wideo

1

Podczas odtwarzania filmu wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia dźwięku.

3

Zaznacz pola wyboru ustawień dźwięku, które chcesz włączyć.

4

Po zakończeniu stuknij pozycję

OK.

Jak udostępnić film wideo

1

Podczas odtwarzania nagrania wideo zapisanego na karcie Filmy lub Programy

telewizyjne stuknij , a następnie stuknij

Udostępnij.

2

Stuknij aplikację, której chcesz użyć do udostępnienia wybranego nagrania wideo,

a następnie postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, aby je wysłać.