Sony Xperia E4g - Informacje prawne

background image

Informacje prawne

Sony E2003/E2006/E2053

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications Inc. lub lokalną firmę

z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile

Communications Inc. może wprowadzać w instrukcji obsługi ulepszenia i zmiany wynikające z błędów

typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i (lub) sprzętu. Zmiany te będą

uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą

odzwierciedlać faktycznego wyglądu urządzenia.
Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Więcej informacji można

znaleźć na stronie

www.sonymobile.com/us/legal/.

W niniejszej instrukcji obsługi mogą występować odwołania do usług lub aplikacji dostarczanych przez inne

podmioty. Korzystanie z takiego oprogramowania lub usług może wymagać oddzielnej rejestracji u innego

podmiotu będącego ich dostawcą i może podlegać dodatkowym warunkom korzystania. W przypadku aplikacji

uzyskiwanych w witrynach innych podmiotów lub za ich pośrednictwem należy wcześniej zapoznać się

z warunkami korzystania z takich witryn i stosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności. Firma Sony nie udziela

żadnych gwarancji dotyczących dostępności lub wydajności jakichkolwiek witryn innych podmiotów ani

oferowanych przez nich usług.
To urządzenie przenośne umożliwia pobieranie, przechowywanie i przekazywanie dalej zawartości dodatkowej, na

przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami

innych podmiotów, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie

autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną na urządzenie przenośne lub

przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości

dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób

użycia. Firma Sony nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy zawartości

oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności

za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub zawartości oferowanej przez inne podmioty.
Więcej informacji można znaleźć na stronie

www.sonymobile.com.

Niniejszy produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie

i rozpowszechnianie tej technologii poza niniejszym produktem bez licencji firmy Microsoft jest zabronione.
Właściciele praw do zawartości używają technologii zarządzania prawami dostępu do materiałów cyfrowych

Windows Media (WMDRM) w celu zapewnienia ochrony swojej własności intelektualnej, w tym praw autorskich.

Niniejsze urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskiwania dostępu do zawartości chronionej

przy użyciu technologii WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie zdoła ochronić zawartości, jej właściciele

mogą zwrócić się do firmy Microsoft o odwołanie możliwości stosowania technologii WMDRM w celu odtwarzania

lub kopiowania chronionej zawartości przez to oprogramowanie. Odwołanie nie wpływa na zawartość niechronioną.

Użytkownik wyraża zgodę na dołączanie przez firmę Microsoft listy odwołań do pobieranych licencji na zawartość

chronioną. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika uaktualnienia oprogramowania WMDRM w celu

uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać

dostępu do zawartości, która tego wymaga.
Niniejszy produkt jest objęty licencją dotyczącą pakietu patentów na technologie wizualne MPEG

‑4 i AVC do użytku

osobistego i niekomercyjnego przez konsumentów w celu (i) kodowania materiałów wideo zgodnie ze standardem

wizualnym MPEG

‑4 („wideo MPEG‑4”) lub standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (ii) dekodowania materiałów wideo

MPEG-4 lub wideo AVC zakodowanych przez konsumenta do celów osobistych i niekomercyjnych bądź

uzyskanych od dostawcy materiałów wideo, który uzyskał licencję MPEG LA na dostarczanie wideo MPEG

‑4 i/lub

wideo AVC. Nie przyznaje się jawnie ani w sposób dorozumiany licencji do żadnych innych celów. Dodatkowe

informacje, dotyczące między innymi zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, a także

licencjonowania, można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. Adres witryny internetowej:

www.mpegla.com.

Technologia dekodowania dźwięku MPEG Layer-3 ma licencję instytutu Fraunhofer IIS i firmy Thomson.
FIRMA SONY MOBILE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK DANE OSOBISTE LUB PLIKI

ZAPISANE NA TELEFONIE (W TYM MIĘDZY INNYMI KONTAKTY, PLIKI MUZYCZNE I ZDJĘCIA) UTRACONE,

USUNIĘTE I/LUB NADPISANE W WYNIKU AKTUALIZACJI URZĄDZENIA DOWOLNĄ METODĄ OPISANĄ W

NINIEJSZEJ INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA LUB DOKUMENTACJI. CAŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SONY

MOBILE LUB JEJ DOSTAWCÓW PRZED ODBIORCĄ Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD, STRAT I PRZYCZYN

DZIAŁANIA (CZY TO POWSTAŁYCH NA SKUTEK WYKONYWANIA UMOWY, DELIKTU, W TYM MIĘDZY INNYMI

ZANIEDBANIA, CZY W INNY SPOSÓB) W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY RZECZYWIŚCIE

ZAPŁACONEJ PRZEZ ODBIORCĘ ZA URZĄDZENIE.
©2015 Sony Mobile Communications Inc.

132

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Wszelkie prawa zastrzeżone.

133

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.